691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Wszystkie wpisy

Koniec pozwoleń na budowę. Zmiany w prawie budowlanym.

  • 20 stycznia 2015

askdhfrajed

Sejm zagłosował za wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o prawie budowlanym, która m.in. zniesie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu. Ze zmian z pewnością cieszą się inwestorzy indywidualni, dla których oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy.

Wcześniej długość procesu inwestycyjnego wydłużał między innymi czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę – teraz takiej decyzji uzyskiwać nie będzie trzeba. Dotyczy to budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli mówiąc inaczej – nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Wówczas wystarczy tylko zgłosić budowę, załączyć projekt budowlany i dokumenty wymagane dla danego projektu, a starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw w drodze decyzji. Budowa budynków jednorodzinnych (bez pozwolenia) będzie musiała uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejną zmianą będzie zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu, oraz warunkach przyłączeniowych do sieci kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i wodociągowych. Zmiana znosi również obowiązek przedstawienia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Z momentem wejścia w życie nowelizacji, zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wcześniejsze przepisy nakazywały powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie domu zostanie zastąpiony zgłoszeniem zakończenia robót.

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji ostatecznej, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Skróceniu ulegnie także czas oczekiwania na „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

smm продвижение сайтаiran girls sexзебра фитнес братиславская стоимостьсертификат в танзанию